បទយកការណ៍៖ ការផ្តល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយឥតគិតថ្លៃ ដល់ជនបរទេស បង្ហាញពីបេះដូងសប្បុរសរបស់កម្ពុជា