មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖ កម្ពុជានឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន៥លានដូសបន្ថែមទៀតនៅខែសីហា និងកញ្ញា ដើម្បីចាក់ជូនដល់កុមារ និងយុវជន ដែលមានអាយុពី១២ឆ្នាំ ដល់១៧ឆ្នាំ