សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីចំណាត់ការលើការអនុវត្តខុសនឹងនីតិវិធី ក្នុងការបើកលេខទូរសព្ទជូនអតិថិជន