អតីតប្រធានអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ នៃតុលាការខ្មែរក្រហម ឈ្នះពានរង្វាន់សមិទ្ធផលពេញមួយជីវិតប្រចាំឆ្នាំ២០២១ របស់សមាគម IAGS