នាយបេសកកម្ម រាយការណ៍ពីការចូលរួមប្រកួតកីឡាអូឡាំពិក នៅប្រទេសជប៉ុន