ករណីឆ្លងថ្មីនៅបន្តខ្ពស់ ដោយមាន ៨១១ករណី និងជាសះស្បើយថ្មី ៧៩៨ករណី ខណៈនាំចូលថ្មី ៣០០ករណី