ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសឡាវ ជូនដំណឹងពីការបន្តអនុវត្តវិធានការបិទខ្ទប់ប្រទេសនេះ ១៥ថ្ងៃបន្ថែមទៀត ដើម្បីការពារជំងឺកូវីដ-១៩ រហូតដល់ថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១