ការ​ប្រកួត Mobile Legends: Bang Bang លីគ​អាជីព​ដ៏​ធំ​លើក​ដំបូង​នៅ​កម្ពុជា គ្រោងចាប់ផ្តើមនាពាក់កណ្តាលខែសីហា ឆ្នាំ២០២១​