លោក កែវ សារ៉េត៖ បើរកឃើញកំហុស អាជ្ញាកណ្តាលនឹងរងទណ្ឌកម្ម