សិក្ខាសាលាពីចម្ងាយថ្នាក់តំបន់ ស្តីពីសកម្មភាពបង្រៀននៅក្នុងថ្នាក់និម្មិត (អនឡាញ) និងបញ្ហាប្រឈមនៃការផលិតធនធានឌីជីថល សំរាប់ការបណ្តុះបណ្តាលអ៊ីប្រ៊ីត ឬពីចម្ងាយ បានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ