លោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងលើកឡើង កម្ពុជាគឺជាប្រទេសមានសុខសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ មានយុទ្ធសាស្ត្រជាក់លាក់ ក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩