មន្រ្ដីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថាន៖ ការគ្រប់គ្រង និងញែកសំរាមតាមប្រភេទបានត្រឹមត្រូវ នាំឱ្យ​សំណល់សំរាមដែលបោះចោលលើទីលាន នឹងមានបរិមាណតិចតួច