កម្ពុជា បន្តរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ចំនួន ៧៩៩នាក់ និងជាសះស្បើយ ៩១០នាក់ ខណៈមរណភាពថ្មី ១៤នាក់ គិតត្រឹមថ្ងៃនេះ