បទយកការណ៍៖ បឹងទន្លេសាប និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី ជាសម្បត្តិដ៏មហាសាលរបស់កម្ពុជា