ខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើសៀមរាប កំពុងរៀបចំផែនទីបង្ហាញពីតំបន់ទេសចរណ៍សំខាន់ៗ នៅក្នុងសហគមន៍ ព្រៃឈើចង្ក្រានរយ ស្ថិតក្នុងស្រុកវ៉ារិន ខេត្ដសៀមរាប