អ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំ៖ មិនអាចបើកដំណើរសាលារៀនសាធារណៈ និងឯកជនបានទេ​ដោយ​​សារព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ មិនទាន់ចប់