កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃមន្ទីរពិសោធន៍សំណង់ និងសាធារណការ