រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បន្តធ្វើការជួសជុល និងអ៊ុតផ្លូវជាច្រើនខ្សែដែលទទួលរងការខូចខាតដោយជំនន់ទឹកភ្លៀង នៅខណ្ឌដូនពេញ