កិច្ចប្រជុំស្តីពីការចាប់ផ្តើមគម្រោងប្រព័ន្ធផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យអេឡិចត្រូនិកនៅកំពង់ផែ (Port EDI) តាមរយៈវីដេអូពីចម្ងាយ