រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចំណាយ ១២០ ៥១២ ៤០៤ ០០០ រៀល នៃការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ ក្នុងអំឡុងវិបត្តិកូវីដ-១៩ សម្រាប់ជុំទី៣ លើកទី១