សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបំភ្លឺ ក្រោយពីសារព័ត៌មាន និងវិទ្យុបរទេសមួយចំនួន ផ្សាយខុសការពិត ពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈមេធាវី កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញ