គ.ជ.ប អះអាងថា អ្នកបោះឆ្នោតជាង ១៥ម៉ឺននាក់ អាចនឹងត្រូវលុបឈ្មោះ ចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២០