សេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២១ ត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តជាស្ថាពរហើយ ដោយសំឡេង ១១៦ នៃអង្គរដ្ឋសភាទាំងមូល