សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ឯកភាពឱ្យមានលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តត្រឹមត្រូវ សម្រាប់កំណត់ពីតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់ក្រុមមេធាវីរាជរដ្ឋាភិបាល