ក្រុមគ្រួសាររថយន្ត OFF ROAD កម្ពុជា ផ្តល់ស្នាមញញឹមជូន ប្រជាពលរដ្ឋខ្វះខាត និងសិស្សានុសិស្សនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី