វេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រៃវែងលើកទី២ អាណត្តិទី៣ ឆ្នាំ ២០២០ នៅស្រុកកញ្ចៀច