បិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអាជ្ញាកណ្តាលកម្រិតអាស៊ានកីឡាសូហ្វតិន្នីស