រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ៖ ការដោះស្រាយបញ្ហាលិចលង់ដោយទឹកជំនន់ជាប្រធានបទធំ ដែលបានលើកឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញលើកទី១ របស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញ