ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល អញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគី ស្តីពីការធ្វើឱ្យប្រសើរទ្បើងការដឹកជញ្ជួនឆ្លងកាត់ព្រំដែនរវាងកម្ពុជា និងវៀតណាម