ម៉ាសចំនួនជាង២លាន និងបរិក្ខារពេទ្យមួយចំនួនទៀត ដែលជាអំណោយរបស់កម្ពុជា ជូនមីយ៉ាន់ម៉ា ត្រូវបានរៀបចំដាក់លើយន្តហោះរួចរាល់ហើយ