ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ប្រកាសសម្ពោធជាផ្លូវការនូវយុទ្ធសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្ម តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក