រដ្ឋបាលខេត្តឧត្ដរមានជ័យ បើកសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ស្តីពីសវនកម្ម និងស្តង់ដារសវនកម្មសាធារណៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា