មន្រ្ដីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងផែនការលើកឡើងថា ប្រព័ន្ធស្ថិតិជាតិមានតួនាទីសំខាន់ណាស់​ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ