រដ្ឋបាលខេត្តឧត្ដរមានជ័យ បើកវេទិកាពិគ្រោះយោបល់ ស្ដីពីការរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលឆ្នាំ (២០២១-២០២៣)