ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ចេញសេចក្តីណែនាំ ៩ចំណុច ដើម្បីចូលរួមសហការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ