ខ្លឹមសារដកស្រង់ចេញពីសុន្ទរកថារបស់ ឯកឧត្តម បាន គីមូន អគ្គលេខាធិការ អង្គការសហប្រជាជាតិ ទាក់ទងនឹងអង្គជំនុំជម្រះ វិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) ក្នុងឱកាសនៃពិធីរម្លឹកខួប១០០ឆ្នាំនៃវិមានសន្តិភាពនៅទីក្រុងឡាអេ ប្រទេសហុល្លង់ ថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៣

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៣—

31-08-2013

Share
    Download PDF

Comments are closed.