ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងក្រសួងការងារចេញប្រកាសរួម ដើម្បីពង្រឹងការងារ អធិការកិច្ចហត្ថពលកម្មបរទេសនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨–

A

A1

a2

Share
    Download PDF

Comments are closed.