ឯកឧត្តម ឃឹម ប៊ុនសុង ដឹកនំាមន្រ្តីរាជការក្រោមឱវាទ អញ្ជើញដាក់កម្រងផ្ការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៦៤ ថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិ ០៩វិច្ឆិកា (១៩៥៣_២០១៧) នៅខេត្តសៀមរាប

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី០៩ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ —

B-Song- 1

B-Song- 2

B-Song- 3

ឯកឧត្តម ឃឹម ប៊ុនសុង អភិបាលខេត្តសៀមរាប ដឹកនាំមន្រ្តីក្រោមឱវាទ អញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កាគោរព

វិញ្ញាណក្ខន្ធរំលឹកនូវខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៦៤ ថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិ ០៩វិច្ឆិកា (១៩៥៣-២០១៧ ) នៅ

ខេត្តសៀមរាប នាព្រឹកថ្ងៃទី០៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧។

រូបថត៖ ឃុត សៅ

Share
    Download PDF

Comments are closed.