កិច្ចប្រជុំស្ដីពីៈ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព យេនឌ័រ នៅក្នុងសកម្មភាពមីន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣០ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១

 

 

កិច្ចប្រជុំស្ដីពីៈ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព យេនឌ័រ នៅក្នុងសកម្មភាពមីន បានរៀបចំដោយ យេនឌ័រ និងកម្មវិធី

សកម្មភាពមីន (GMAP) រួមនិងអង្គភាពសកម្មភាពមីនអង្គការសហប្រជាជាតិ (UNMAT) ក្រោមការដឹកនាំប្រជុំ

របស់លោក TIM HORNOR, Mine Action Advisor, Livelihoods and Economic Recovery, Bureau for Crisis Prevention and Recovery, UNDP. នាថ្ងៃទី៣០​ វិច្ឆិកា នៅវិមានសន្តិភាព ភ្នំពេញ។

រូបថត ស្រី សាម៉ាន

Share
    Download PDF

Comments are closed.